ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.).

Στην Αθήνα, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2019 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αποφασίστηκε η τροποποίηση του εταιρικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.)», η οποία συστήθηκε με το 22 Οκτωβρίου 2019 εταιρικό, που καταχωρήθηκε στα ειδικά βιβλία του Πρωτοδικείου με αριθμό 352/1998.

Ήδη με τον παρόν τροποποιείται και κωδικοποιείται το εταιρικό της ως άνω εταιρίας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

Στην Αθήνα σήμερα 22 Οκτωβρίου 1997 η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος με στόχο την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σ’ όλο το φάσμα των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων και δραστηριοτήτων ιδρύει Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.).” με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικής, που υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθ. 784) και με εταίρους την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Αθήνα και Γραφεία στην οδό Νίκης 33.

Το εταιρικό κεφάλαιο που εισφέρεται από τους εταίρους ορίζεται σε 586 ευρώ, που έχει ήδη καταβληθεί από το Ταμείο της Δ.Ο.Ε.

 

Άρθρο 2.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

 1. Η επιστημονική μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θε­μάτων, κυρίως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε έτσι επεξεργασμένα να τίθενται στον Κλάδο προς λήψη σχετικών αποφάσεων για την ανάδειξη, την προώθηση και την προβολή τους, με στόχο την υλοποίηση των επιστημονικών γι’ αυτά πορισμάτων.
 2. Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στελεχών και μελών της Δ.Ο.Ε.
 3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών αξιοποίησης επιστη­μονικών πορισμάτων από μελέτες άλλων αντίστοιχων φορέων του εσωτε­ρικού ή του εξωτερικού για εκπαιδευτικά θέματα.
 4. Η παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευ­ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 5. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση /υποστήριξη έργων/πράξεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών στο επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των λειτουργών της σε διεθνές, ευρωπαϊκό, Εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 6. Η επιδίωξη της συλλογικής κοινωνικής προαγωγής με συνεργασίες, διαρκή αναζήτηση, ανταλλαγή προβληματισμού σε διεπιστημονικό και πολυτομεακό επίπεδο.
 7. Η υποστήριξη της αναβάθμισης του ρόλου της Δ.Ο.Ε. στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού και του συνδικαλιστή.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

 1. Η αναβάθμιση του γνωστικού αντικειμένου των μελών της Δ.Ο.Ε. μέσω της κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί ή διαμορφώνονται από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και από την εξέλιξη της κοινωνίας στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού και του συνδικαλιστή.
 2. Η ανάπτυξη δικτύων και συνεργατικών δράσεων με δημόσιους, κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ανάδειξη και προώθηση θεμάτων με ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο και χρησιμότητα.
 3. Η διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρουν την Δ.Ο.Ε. για τις οργανώσεις μέλη της, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 4. Ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή έρευνας, μελέτης και τεκμηρίωσης σε θέματα που ενδιαφέρουν την Δ.Ο.Ε. με την ευθύνη του Ι.Π.Ε.Μ., ή σε συνεργασία με δημόσιους, επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 5. Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη δράσεων πολιτιστικού η κοινωνικού χαρακτήρα.
 6. Η αξιοποίηση των υποδομών και εγκαταστάσεων των δημοσιοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων-μελών της Δ.Ο.Ε. ή άλλων φορέων.
 7. Η ανάπτυξη στην κεντρική δομή του Ι.Π.Ε.Μ. τομέων : πολιτισμού, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, μελετών – έρευνας – ανάλυσης και τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης – κατάρτισης – επιμόρφωσης.
 8. Η αξιοποίηση των σύγχρονων Μ.Μ.Ε. καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των θέσεων της Δ.Ο.Ε.
 9. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα, συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία/πλαίσια.
 10. Η συγκρότηση με απόφαση του Δ.Σ. επιστημονικών Επιτροπών ή Ομάδων, για τον επιστημονικό συντονισμό και την επιστημονική εγκυρότητα του μελετητικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και ορισμός ενός εκ των μελών της ως συντονιστή, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου/προγράμματος που σχεδιάζεται και υλοποιείται κάθε φορά.
 11. Η ανάθεση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα -του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα- έργων, υπηρεσιών, προμηθειών (όπως π.χ. εκπόνηση μελετών, ερευνών, διαχείριση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων, διοργάνωση ημερίδων, έκδοση υλικού επικοινωνίας, εκπόνηση και υλοποίηση πλάνου επικοινωνίας, προμήθεια υλικού και λογισμικού, κα) και γενικότερα έργων και υπηρεσιών για την υλοποίηση των οποίων δεν μπορεί να συντηρεί μόνιμο έμμισθο προσωπικό.
 12. Η διασφάλιση και η διαχείριση της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 13. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιπτώσεων στο εργασιακό, επαγγελματικό, συνδικαλιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και επιστημονικό περιβάλλον των εκπαιδευτικών και η υποστήριξη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των μελών της.
 14. Η επιμέλεια έκδοσης του Επιστημονικού Βήματος του Δασκάλου.

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Άρθρο 3.

Πόροι του Ινστιτούτου είναι:

α) Ευρώ 586, που διέθεσε ήδη η Δ.Ο.Ε. στο Ταμείο του Ινστιτού­του, ποσό που αποτελεί το κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογι­σμό της Δ.Ο.Ε. το ύψος της οποίας εγκρίνεται κάθε φορά από τη Γ.Σ. των αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε., ύστερα από πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετικό αίτημα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

γ) Έκτακτη επιχορήγηση εκ μέρους της Δ.Ο.Ε., που αποφασίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου και η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα € 3.000 (Ευρώ) κάθε χρό­νο. Για μεγαλύτερο ποσό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των αντιπρο­σώπων της Δ.Ο.Ε.

δ) Έσοδα από τυχόν εκδόσεις του Ινστιτούτου.

ε) Έσοδα από την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων μετά από απόφαση του Δ Σ. της Δ.Ο.Ε. προς στο οποίο εισηγείται σχετικά το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ..

στ) Τα κέρδη από διάφορες προμήθειες και συμβάσεις, τα οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που μπορεί να χορηγηθούν από οποιονδήποτε φορέα δη­μόσιο ή ιδιωτικό, οι προμήθειες από δάνεια ή οι τόκοι από τις καταθέσεις ή την εκμετάλλευση των κεφαλαίων του, τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκμετάλλευση κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π. Για την αποδοχή της χρηματοδότησης από ιδιώτες ή φορείς απαιτείται απόφαση του Δ Σ. της Δ.Ο.Ε..

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 4.

α. Το Ινστιτούτο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. προτείνονται από τη Δ.Ο.Ε. ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων, όπως αυτή καταγράφηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση του κλάδου, σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1264/82 προβλέπει. Είναι εκπαιδευτικοί Π.Ε. με αυξημένα προσόντα. Κριτήρια επιλογής αποτελούν, το επιστημονικό τους έργο, η εν γένει δράση τους, το έργο τους αναφορικά με την εκπαίδευση, αλλά και οι τομείς εξειδίκευσής τους σε συνάρτηση με τα τμήματα οργάνωσης της επιστημονικής δράσης του Ι.Π.Ε.Μ. Η συγκρότηση του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε. γίνεται όπως ακριβώς και η συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Καταστατικό Δ.Ο.Ε. άρθρο 14).  Στις συνεδριάσεις (μέχρι τη συγκρότηση) προεδρεύει ένα μέλος από την πρώτη σε δύναμη παράταξη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατά τη διαδικασία της σχετικής πλειοψηφίας, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει η παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε ψήφους στη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη σε δύναμη παράταξη επιλέγει το αξίωμα που επιθυμεί από τα υπόλοιπα. Η θητεία των μελών είναι διετής, αρχίζει από τη συγκρότηση του Ι.Π.Ε.Μ. σε σώμα, μέχρι τη συγκρότηση του επόμενου Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

Με τεκμηριωμένη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι δυνατόν να ανακληθεί μέλος του Δ Σ. της εταιρείας ή και ολόκληρο το Δ.Σ., αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και πρέπει να γίνει ο ορισμός άλλου μέλους ή μελών.

β. Το Ι.Π.Ε.Μ. υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο. Είναι δυνατόν να αποσπώνται και άλλοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. με εξειδικευμένα προσόντα στο Ινστιτούτο.

γ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. παρέχουν κυρίως διοικητικό έργο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα της άμεσης και επιστημονικά τεκμηριωμένης θέσης της Δ.Ο.Ε.

δ. Εξωτερικοί Επιστημονικοί συνεργάτες θα συντονίζουν τις ομάδες εργασίας.

ε. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. φέρουν την ευθύνη, σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία ενημερώνουν, για τη διαμόρφωση του προγράμματος εργασιών και ερευνών – μελετών. Οι προτεινόμενες δράσεις (έρευνες-μελέτες, επιμορφωτικές και άλλες δραστηριότητες), η θεματική τους, η ιεράρχηση της υλοποίησης και το συνοπτικό χρονοδιάγραμμά τους, που θα αφορά σ’ έναν  βραχυπρόθεσμο (για τη διάρκεια της διετίας και του κάθε έτους) και έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα διαμορφώνεται από τα μέλη και οι προτάσεις θα εγκρίνονται – συναποφασίζονται σε από κοινού συνεδρίαση με τα μέλη της Δ.Ο.Ε.  πριν την ετήσια γενική συνέλευση του Κλάδου.

Η αναλυτική μελέτη των προτεινόμενων δράσεων, δηλαδή το σχεδιάγραμμα των επιμέρους σταδίων εξέλιξής τους, ο σκοπός τους, οι υλικοτεχνικές τους προϋποθέσεις, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και ο οικονομικός προϋπολογισμός τους θα διαμορφώνεται από το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ.

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το  μήνα και έκτακτα  όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον 4 μέλη του.

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συντάσσει εσωτερικό κα­νονισμό λειτουργίας, που τίθεται στην έγκριση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Με όμοιο τρόπο μπορεί να συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Προμηθειών

 

Διάρθρωση του Ι.Π.Ε.Μ.

Άρθρο 5.

α. Το Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε. διαρθρώνεται σε τρεις τομείς στους οποίους προΐστανται μέλη του ΔΣ του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε.

 1. Τομέας Επιχειρησιακής Λειτουργίας στον οποίο προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε.
 2. Τομέας Διοικητικών Υπηρεσιών στον οποίο προΐσταται ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε.
 3. Τομέας Οικονομικών Υπηρεσιών στον οποίο προΐσταται ο Ταμίας του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε.

Η οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους Τομέων, καθορίζεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρ. 4 ζ του παρόντος.

 

Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

Άρθρο 6.

α) Ο Πρόεδρος: -. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τη συζήτηση σ’ αυτές. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο σε όλες του τις προς τρίτους σχέσεις και τα δικαστήρια. Έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση του σκοπού του Ι.Π.Ε.Μ. μέσω της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης και αξιοποίησης των προβλεπόμενων στο παρόν καταστατικό μέσων. Επιβλέπει την όλη λειτουργία του Ινστιτούτου και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των σχετικών με τους στόχους του αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε..

Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα και παραστατικά εξόδων και εσόδων του Ινστιτούτου και με τον Γραμματέα τα άλλα έγγραφα. Παρουσιάζει στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τα αποτελέσματα των εργασιών του Ινστιτούτου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του συμβουλίου και εισηγείται την έγκριση προγραμματισμού ενεργειών και αποφάσεων, που απαιτούν έ­γκριση.

Προΐσταται του Τομέα Επιχειρησιακής Λειτουργίας.

β) Ο Αντιπρόεδρος: -. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσει ο Ινστι­τούτο και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που με απόφαση του Δ.Σ. του α­νατίθεται.

γ) Ο Γραμματέας: Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου καθώς και για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών του Δ.Σ., τη φύλαξη της σφραγίδας και την επιμέλεια της τυ­χόν βιβλιοθήκης του, και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα της εταιρείας. Προΐσταται του Τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών.

δ) Ο Ταμίας: Έχει την ευθύνη για τη συνολική οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρω­μών και τα παραστατικά εσόδων – εξόδων και συντάσσει και εισηγείται τον οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό της εταιρείας. Προΐσταται του Τομέα Οικονομικών Υπηρεσιών.

ε) Τα μέλη: Συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. – και α­ναλαμβάνουν όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. προς την κατεύθυνση της επιτυχέστερης πραγμάτωσης του σκοπού του Ιν­στιτούτου. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει επακριβώς τις αρμοδιότητες των μελών.

Κάθε μέλος που παραιτείται ή με οποιοδήποτε τρόπο εκλείπει αντικα­θίσταται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 7

α. Το Ινστιτούτο τελεί υπό τον έλεγχο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , της Ελεγκτικής της Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε., για τον οποίο και είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. του Ινστιτούτου να υποβάλει κάθε χρόνο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό προς έγκριση. Εξυπακούεται πως αν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν από την Εταιρεία όλα τα φυσικά μέλη που τη συνέστησαν, αυτή θα συνε­χίσει να υφίσταται με μόνα μέλη του τη Δ.Ο.Ε. και τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου.

β. Στις Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρουσιάζεται το συνολικό έργο του Ι.Π.Ε.Μ., το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση και μοιράζεται σε όλους τους Συλλόγους της χώρας.

γ. Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπορούν να δημιουργούνται τοπικά παραρτήματα του ΙΠΕΜ ΔΟΕ. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και οργάνωσης των παραρτημάτων και ο τρόπος λειτουργίας τους.

 

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 8.

Η εταιρεία λύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένα) των αντιπροσώπων, με απαραίτητη βέβαια την απαρτία, όπως ο­ρίζεται από το Καταστατικό της Δ.Ο.Ε. και η όποια εκείνη τη στιγμή υπάρ­χουσα περιουσία της, μετά βεβαίως την αφαίρεση τυχόν οφειλών ή υπο­χρεώσεών της, περιέρχεται αυτούσια και άνευ άλλου τινός στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ή που δημιουργούνται αρμόδιο κατ’ αρχήν είναι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ