Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.).
Στην Αθήνα σήμερα 22 Οκτωβρίου 1997 μεταξύ της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Χρήστου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου του Χρήστου Χρήστου που ενεργεί και για τον εαυτό του, της Ευαγγελίας Ηλιάκη – Σχοιναράκη, Δημητρίου Μπράτη, Μιχαήλ Χαζίρη, Ηλία Γηρούση, Ζήσιμου Κωνσταντόπουλου, Ηλία Ηλιόπουλου, Βασιλείου Παληγιάννη, Γεωργίου Γκάνιου και Χρήστου Σαπρίκη, όλων μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και κατοίκων Αθηνών , Ξενοφώντος 15α΄, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω:
Συνιστούμε Αστική (κατ’ άρθρα 741 και επ. Α.Κ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία. (Ν.Π.Ι.Δ.) που διέπεται από τους εξής ειδικότερους όρους:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που μπορεί να εμφανίζεται με τα αρχικά «Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.“, που τελεί υπό την αιγίδα της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την επωνυμία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Δ.Ο.Ε.), με έδρα την Αθήνα και Γραφεία στην οδό Νίκης 33.

Άρθρο 2.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:
1. Η επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θε¬μάτων, κυρίως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε έτσι επεξεργασμένα να τίθενται στον Κλάδο προς λήψη σχετικών αποφάσεων για την ανάδειξη, την προώθηση και την προβολή τους, με στόχο την υλοποίηση των επιστημονικών γι’ αυτά πορισμάτων.
2. Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και αξιοποίησης επιστη¬μονικών πορισμάτων από μελέτες άλλων αντίστοιχων φορέων του εσωτε¬ρικού ή του εξωτερικού για εκπαιδευτικά θέματα.
4. Η παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευ¬ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:
1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων σε θέματα συναφή με τους σκοπούς του Ινστιτούτου σε συνεργασία με ΑΕΙ και ειδικούς επιστήμονες ερευνητές.
2. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με επιστημονικές ενώσεις και σωματεία, ιδιαίτερα δε με ανάλογα Κέντρα άλλων εκπαιδευτικών ή εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων.
3. Η ίδρυση παραρτημάτων της εταιρείας σε άλλες πόλεις, με τη συ¬νεργασία των τοπικών συλλόγων μελών της Δ.Ο.Ε., εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
4. Η επιμέλεια έκδοσης του Επιστημονικού Βήματος.

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Άρθρο 3.
Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
α) Δραχμές 200.000 που διέθεσε ήδη η Δ.Ο.Ε. στο Ταμείο του Ινστιτού¬του, ποσό που αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της εταιρείας.
β) Ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογι¬σμό της Δ.Ο.Ε. το ύψος της οποίας εγκρίνεται κάθε φορά από τη Γ.Σ. των αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε., ύστερα από πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετικό αίτημα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.
γ) Έκτακτη επιχορήγηση εκ μέρους της Δ.Ο.Ε., που αποφασίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου και η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα €3.000 (Ευρώ) κάθε χρό¬νο. Για μεγαλύτερο ποσό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των αντιπρο¬σώπων της.
δ) Έσοδα από τυχόν εκδόσεις του Ινστιτούτου.
ε) Έσοδα από την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων μετά από απόφαση του Δ Σ. της Δ.Ο.Ε. προς το οποίο εισηγείται σχετικά το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ..
στ) Τα κέρδη από διάφορες προμήθειες και συμβάσεις, τα οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που μπορεί να χορηγηθούν από οποιονδήποτε φορέα δη¬μόσιο ή ιδιωτικό, οι προμήθειες από δάνεια ή οι τόκοι από τις καταθέσεις ή την εκμετάλλευση των κεφαλαίων του, τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκμετάλλευση κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π. Για την αποδοχή της χρηματοδότησης από ιδιώτες ή φορείς απαιτείται απόφαση του Δ Σ. της Δ.Ο.Ε..

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 4.
α. Η εταιρεία – Ινστιτούτο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. προτείνονται από τη Δ.Ο.Ε. ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων, όπως αυτή καταγράφηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση του κλάδου, σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1264/82 προβλέπει. Είναι εκπαιδευτικοί Π.Ε. με αυξημένα προσόντα. Κριτήρια επιλογής αποτελούν, το επιστημονικό τους έργο, η εν γένει δράση τους, το έργο τους αναφορικά με την εκπαίδευση, αλλά και οι τομείς εξειδίκευσής τους σε συνάρτηση με τα τμήματα οργάνωσης της επιστημονικής δράσης του ΙΠΕΜ.
Η συγκρότηση του Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε. γίνεται όπως ακριβώς και η συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Καταστατικό Δ.Ο.Ε. άρθρο 14). Στις συνεδριάσεις (μέχρι τη συγκρότηση) προεδρεύει ένα μέλος από την πρώτη σε δύναμη παράταξη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατά τη διαδικασία της σχετικής πλειοψηφίας, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει η παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε ψήφους στη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη σε δύναμη παράταξη επιλέγει το αξίωμα που επιθυμεί από τα υπόλοιπα.
Η θητεία των μελών είναι διετής, αρχίζει από τη συγκρότηση του Ι.Π.Ε.Μ. σε σώμα, μέχρι τη συγκρότηση του επόμενου Δ.Σ. του Ινστιτούτου.
Με τεκμηριωμένη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι δυνατόν να ανακληθεί μέλος του Δ Σ. της εταιρείας ή και ολόκληρο το Δ.Σ., αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και πρέπει να γίνει ο ορισμός άλλου μέλους ή μελών.
β. Το Ι.Π.Ε.Μ. στηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο. Είναι δυνατόν να αποσπώνται και άλλοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. με εξειδικευμένα προσόντα στο Ινστιτούτο.
γ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. παρέχουν κυρίως διοικητικό έργο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα της άμεσης και επιστημονικά τεκμηριωμένης θέσης της Δ.Ο.Ε.
δ. Εξωτερικοί Επιστημονικοί συνεργάτες θα συντονίζουν τις ομάδες εργασίας.
ε. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. φέρουν την ευθύνη, σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία ενημερώνουν, για τη διαμόρφωση του προγράμματος εργασιών και ερευνών – μελετών. Οι προτεινόμενες δράσεις (έρευνες-μελέτες, επιμορφωτικές και άλλες δραστηριότητες), η θεματική τους, η ιεράρχηση της υλοποίησης και το συνοπτικό χρονοδιάγραμμά τους, που θα αφορά σ΄ έναν βραχυπρόθεσμο (για τη διάρκεια της διετίας και του κάθε έτους) και έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα διαμορφώνεται από τα μέλη και οι προτάσεις θα εγκρίνονται – συναποφασίζονται σε από κοινού συνεδρίαση με τα μέλη της Δ.Ο.Ε. πριν την ετήσια γενική συνέλευση του Κλάδου.
Η αναλυτική μελέτη των προτεινόμενων δράσεων, δηλαδή το σχεδιάγραμμα των επιμέρους σταδίων εξέλιξής τους, ο σκοπός τους, οι υλικοτεχνικές τους προϋποθέσεις, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και ο οικονομικός προϋπολογισμός τους θα διαμορφώνεται από το Δ.Σ. του ΙΠΕΜ.
στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον 4 μέλη του.
ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συντάσσει εσωτερικό κα¬νονισμό λειτουργίας, που τίθεται στην έγκριση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και στη Γενική Συνέλευση του Κλάδου.
η. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου απαρτίζεται από τους 1) Γεώργιο Δήμου ως Πρόεδρο -Επιστημονικό Διευθυντή 2) Ευαγγε¬λία Σχοιναράκη -Ηλιάκη ως Αντιπρόεδρο, 3) Κώστα Παπαχρήστου ως Γραμματέα, 4) Βασίλειο Παληγιάννη ως Ταμία, 5) Χαράλαμπο Λιακόπου¬λο 6) Γιάννη Παπαγρηγορίου και 7) Θωμά Μπάκα ως μέλη. Ειδικά του Συμβουλίου αυτού η θητεία λήγει με τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. από αυτό της Δ.Ο.Ε. που θα προέλθει από τις εκλογές του 1999 έτους.

Διάρθρωση του Ι.Π.Ε.Μ.
Άρθρο 5.
α. Το Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε. διαρθρώνεται σε τομείς στους οποίους τίθενται υπεύθυνοι επιστημονικοί συνεργάτες μέλη Δ.Ε.Π. Το περιεχόμενο και ο τίτλος αυτών των τομέων καθορίζονται με βάση την επικαιρότητα και τα ζητήματα αιχμής, όπως αυτά καθορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις του Κλάδου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και φυσικά το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. π.χ. Αξιολόγησης, Πλαισίου προγραμμάτων σπουδών, Σχολικής υποστήριξης και επιμόρφωσης, Εκπαιδευτικής πολιτικής, Καινοτομιών στην εκπαίδευση κ.ά.

β. Το κάθε τμήμα μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους πεδία στα οποία θα διεξάγονται μελέτες και έρευνες από τις ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους με αίτηση προς το Ι.Π.Ε.Μ. Ζητήματα που άπτονται της προσχολικής και ειδικής αγωγής ενσωματώνονται στα παραπάνω πεδία.

γ. Για κάθε ομάδα εργασίας το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προτείνει ως επιστημονικό υπεύθυνο, μέλος ΔΕΠ. Ο επιστημονικός υπεύθυνος μαζί με τα μέλη του Ι.Π.Ε.Μ. που ανήκουν στην ομάδα εργασίας ορίζεται επικεφαλής της ομάδας. Οι αρμοδιότητές του αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας

δ. Το έργο των Ομάδων Εργασίας συντονίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. και τους επιστημονικούς Υπεύθυνους των τομέων. Τα γενικότερα καθήκοντά τους προκύπτουν από το καταστατικό του ΙΠΕΜ, ενώ τα ειδικότερά τους καθήκοντα θα προσδιορίζονται με οργανόγραμμα αρμοδιοτήτων, που θα συντάσσεται ή θα συμπληρώνεται με την έναρξη της διετίας στην 1η συνεδρίαση της ολομέλειας του Δ.Σ. του.

ε. Για τις επιμέρους μελέτες – έρευνες που θα εκπονεί το Ι.Π.Ε.Μ., θα γίνεται ανάθεση σε κάποιο / α μέλη Δ.Ε.Π., Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας, που θα επιλέγονται με βάση το αντικείμενό τους και το έργο τους από τη Βάση Δεδομένων του ΙΠΕΜ (όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, καθώς και το γενικό και ειδικό αντικείμενο ειδίκευσης τους), και τα οποία θα φέρουν την επιστημονική ευθύνη για την έρευνα – μελέτη.

Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.
Άρθρο 6.
α) Ο Πρόεδρος: -. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τη συζήτηση σ’ αυτές.
– Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο σε όλες του τις προς τρίτους σχέσεις και τα δικαστήρια.
– Επιβλέπει την όλη λειτουργία του Ινστιτούτου και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των σχετικών με τους στόχους του αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε..
– Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα και παραστατικά εξόδων και εσόδων του Ινστιτούτου και με τον Γραμματέα τα άλλα έγγραφα.
– Παρουσιάζει στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τα αποτελέσματα των εργασιών του Ινστιτούτου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του συμβουλίου και εισηγείται την έγκριση προγραμματισμού ενεργειών και αποφάσεων, που απαιτούν έ¬γκριση.
β) Ο Αντιπρόεδρος: -. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσει ο Ινστι¬τούτο και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που με απόφαση του Δ.Σ. του α¬νατίθεται.
γ) Ο Γραμματέας: Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου καθώς και για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών του Δ.Σ., τη φύλαξη της σφραγίδας και την επιμέλεια της τυ¬χόν βιβλιοθήκης του, και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα της εταιρείας.
δ) Ο Ταμίας: Έχει την ευθύνη για τη συνολική οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρω¬μών και τα παραστατικά εσόδων – εξόδων και συντάσσει και εισηγείται τον οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό της εταιρείας.
ε) Τα μέλη: Συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. – και α¬ναλαμβάνουν όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. προς την κατεύθυνση της επιτυχέστερης πραγμάτωσης του σκοπού του Ιν¬στιτούτου. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει επακριβώς τις αρμοδιότητες των μελών.
Κάθε μέλος που παραιτείται ή με οποιοδήποτε τρόπο εκλείπει αντικα¬θίσταται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 7
α. Το Ινστιτούτο τελεί υπό τον έλεγχο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , της Ελεγκτικής της Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε., για τον οποίο και είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. του Ινστιτούτου να υποβάλει κάθε χρόνο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό προς έγκριση. Εξυπακούεται πως αν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν από την Εταιρεία όλα τα φυσικά μέλη που τη συνέστησαν, αυτή θα συνε¬χίσει να υφίσταται με μόνα μέλη του τη Δ.Ο.Ε. και τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου.
β. Στις Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρουσιάζεται το συνολικό έργο του Ι.Π.Ε.Μ., το οποίο εκδίδεται σε ετήσια βάση και μοιράζεται σε όλους τους Συλλόγους της χώρας.
γ. Τα μέλη των Δ.Σ. των τοπικών Συλλόγων αποτελούν κατ’ αρχήν μέλη του εξακτινωμένου Ι.Π.Ε.Μ. αναλαμβάνοντας παράλληλη οργάνωση και δράση μ’ αυτήν του Ινστιτούτου. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων αναλαμβάνουν, εντός της προσεχούς συνδικαλιστικής χρονιάς, να δημιουργήσουν τοπικές ομάδες εργασίας αντίστοιχες αυτών του Ι.Π.Ε.Μ. και να τις στελεχώσουν με συναδέλφους της βάσης.

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 8.
Η εταιρεία λύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένα) των αντιπροσώπων, με απαραίτητη βέβαια την απαρτία όπως ο¬ρίζεται από το Καταστατικό της Δ.Ο.Ε. και η όποια εκείνη τη στιγμή υπάρ¬χουσα περιουσία της, μετά βεβαίως την αφαίρεση τυχόν οφειλών ή υπο¬χρεώσεών της, περιέρχεται αυτούσια και άνευ άλλου τινός στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ή που δημιουργούνται αρμόδιο κατ’ αρχήν είναι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ